2019-12-11

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Jędrzejowie

Obszar działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego obejmuje powiat jędrzejowski w skład którego wchodzi 9 gmin: Jędrzejów, Sędziszów, Małogoszcz, Wodzisław, Nagłowicie, Oksa, Słupia, Sobków, Imielno.

Gminy łącznie zajmują obszar 1257,17 km2, liczba ludności wynosi 88357, 70 osób/1 km².

Przedmiot działalności Państwowych Inspektorów Sanitarnych określa ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59). Zadaniem służby sanitarno - epidemiologicznej jest realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:
 

 1. higieny środowiska.
 2. higieny pracy w zakładach pracy,
 3. higieny procesów nauczania i wychowania,
 4. higieny wypoczynku i rekreacji,
 5. zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych
 6. higieniczno – sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny , sprzęt oraz pomieszczenia , w których są udzielane świadczenia zdrowotne - w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.
  Wykonywanie zadań określonych powyżej polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.


Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy w szczególności: 1. uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy
 2. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod właściwości wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących:
  a)budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych
  b)nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub w budownictwie
 3. uczestniczenie w dopuszczeniu do produkcji obiektów budowlanych, oraz środków komunikacji lądowej
 4. inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi.


Do zakresu działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących: 1. higieny środowiska , a zwłaszcza wody do spożycia , czystości powietrza atmosferycznego, gleby ,wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach ,
 2. utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ,dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego , drogowego, lotniczego i morskiego,
 3. warunków produkcji, transportu , przechowywania i sprzedaży żywności, warunków żywienia zbiorowego oraz nadzoru nad jakością zdrowotną żywności,
 4. warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku , materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi,
 5. warunków zdrowotnych środowiska pracy ,a zwłaszcza zapobieganiu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,
 6. higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo- wychowawczych, szkołach wyższych oraz ośrodkach wypoczynku,
 7. higieny procesów nauczania,
 8. przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, preparaty chemiczne lub wyroby obowiązków wynikających z ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322) oraz z rozporządzeń Wspólnot Europejskich wymienionych w tej ustawie
 9. przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.), rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych oraz rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi
 10. wymagań określonych w przepisach o zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym.


Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy również kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich zastosowania w działalności zawodowej.

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób należy: 1. dokonywania analiz i ocen epidemiologicznych,
 2. opracowywania programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji zakładom opieki zdrowotnej oraz kontrola realizacji tych programów i planów,
 3. ustalanie zakresów i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowania nadzoru w tym zakresie,
 4. wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie- w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych,
 5. wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia,
 6. planowanie i organizowanie sanitarnego zabezpieczenia granic państwa,
 7. nadzór sanitarny nad ruchem pasażerskim i towarowym w morskich i lotniczych portach oraz przystaniach,
 8. udzielanie poradnictwa w zakresie spraw sanitarno-epidemiologicznych lekarzom okrętowym i personelowi pomocniczo –lekarskiemu, zatrudnionemu na statkach morskich żeglugi śródlądowej i powietrznych,
 9. kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności, zjazdach i zgromadzeniach.


Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności: 1. inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 2. pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia
 3. udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi,
 4. ocenia działalność oświatowo- zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo- wychowawcze, szkoły wyższe oraz ośrodki masowego przekazywania, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje oraz udziela im pomocy w prowadzeniu tej działalności
   

Do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy również wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Opinie, o których mowa powyżej, są wydawane na wniosek podmiotu ubiegającego się o pomoc finansową.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się